Dane osobowe – RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Administratorem Danych jest: ALDENT Klinika Stomatologiczna ALDENT Pracownia Techniki Dentystycznej Radosław Gruźlewski

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: biuro@aldent.pl

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do celów świadczenia usług diagnostycznych i leczenia stomatologicznego.

Dane będą ewentualnie udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie na mocy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dotyczy podmiotów współpracujących w zakresie udzielania świadczeń diagnostycznych i stomatologicznych tj. lekarzy, techników prowadzących własną działalność gospodarczą.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

Dane będą przechowywane przez okres konieczny wynikający ze świadczonych usług, realizowanych umów oraz związanych z tym przepisami prawa.

Przysługuje Państwu:
– Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia)
– Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 Rozporządzenia)
– Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia)
– Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
– Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 Rozporządzenia)
– Prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia)
– Prawo do sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia)
– Prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 Rozporządzenia)

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym dotyczących Państwa zdrowia, jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpoczęcia realizacji świadczenia dla państwa usług w zakresie ochrony zdrowia.